Voor- en Vroegschoolse educatie

Voorschoolse educatie
Voor kinderen die nog niet de schoolgaande leeftijd hebben (jonger dan 4 jaar) en de Nederlandse taal nog niet machtig zijn, bestaat de voorschool. In ons gebouw is een voorschool gevestigd van Kinderrijk.
Meer informatie vindt je hier.

Vroegschoolse educatie

In de groepen 1 en 2 maken we op de Kindercampus Zuidas gebruik van het VVE programma Startblokken Basisontwikkeling. Daarin staan zowel thematisch werken en taalontwikkeling als sociaal-emotionele, creatieve en motorische ontwikkeling centraal. Het doel van Startblokken is kinderen, door interactie en verschillende spelactiviteiten, te betrekken bij het leven van alledag. Hiervoor komen allerlei thema’s aan de orde die herkenbaar zijn voor de kinderen.