Medezeggenschapsraad

De school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit acht leden: vier ouders (oudergeleding, OMR) en vier leerkrachten (personeelsgeleding, PMR). De OMR-leden zijn gekozen door de ouders voor een periode van drie jaar.

 

Wat doet de MR?

Iedere school heeft een MR. De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken zoals verbeteringen in het onderwijs, het vaststellen van vrije dagen en de keuze van een lesmethode.

 

Wat is de rol van de MR?

De MR heeft informatierecht, het recht op overleg en initiatiefrecht. Daarnaast is er instemmingsrecht en adviesrecht. Instemmingsrecht houdt in dat de directie een voorgenomen besluit pas mag uitvoeren wanneer de MR ermee heeft ingestemd. Bij adviesrecht geldt dat de directie een advies van de MR beargumenteerd naast zich neer mag leggen.

 

Waar houdt de MR zich concreet mee bezig?

De MR vergadert eens per zes weken. De data staan vermeld in de schoolkalender. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Mocht je bij een vergadering aanwezig willen zijn om iets in te brengen, neem dan contact op met de voorzitter van de MR via mr@kcza.nl

De notulen zijn opvraagbaar via hetzelfde mailadres.

 

Contact

De MR is te bereiken via mr@kcza.nl. Ook kun je leden van de MR persoonlijk benaderen. Post voor de MR kun je in de brievenbus van De Kindercampus deponeren met daarop de vermelding MR.